Grups de Treball

Descripció

Òrgan de participació especialitzat en cada eix estratègic encarregat d’elaborar els objectius sectorials del PE i la priorització d’actuacions. Hi ha un grup per cada eix temàtic: Cohesió social, Economia i coneixement, Governança, Socio-educatiu i cultural i Territori i Sostenibilitat

Composició

Està formada per 20-25 persones

  • Al voltant de 20 persones vinculades a entitats, grups i empreses referents + experts/es amb coneixement local i de l’àmbit
  • 5 ciutadans/es a títol individual (previ registre telemàtic)
  • Personal tècnic de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
  • Un tècnic de la Secció de Planificació Estratègica, que actuarà com a secretari

Funcions

Elaborar i consensuar metes i objectius de cada àmbit per Cerdanyola 2030

Prioritzar les principals actuacions estratègiques